12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Èasopis

  lnky: 25
strnka 1/3123

Bazénová chémia - Úprava vody v bazéne

20.06.2014
Na naplnenie bazéna možno použi tak vodu z vodovodu ako aj vodu zo studne. Pre úpravu vody v bazéne je potrebné dodržiava nieko¾ko základných zásad. Po dôkladnom vyèistení bazénu, ktoré sme popísali v predchádzajúcej kapitole je ïalším dôležitým krokom zmeranie a nastavenie pH. Bazénová voda by mala ma pH v rozmedzí 7,2 – 7,6, kedy ...

Èo by sme mali vedie o kolekciách znaèky Australian Line

25.03.2014
Mnohí si urèite pamätáte, ako ste prišli do predajne pracovných odevov a požiadali ste predávajúci personál o montérky. Predavaè Vám ponúkol komplet s klasickými nohavicami na šnúrku a nohavicami s náprsenkou na traky v 2 až 3 farebných variantoch v prevedení s èistou bavlnou, alebo s prídavkom polyestru. A to bolo všetko! Ale v ...

S výberom nového matraca sa obráte na odborníkov

30.01.2014
Výdatný a zdravý spánok potrebuje každý z nás. Aby bol dostatoène kvalitný, je potrebné zvoli správny matrac s vhodnými vlastnosami. Jeho výber je zložitý a rozhodne ho nepodceòujte, poradíme vám, ako na to. Aj keï vám susedka odporúèa práve ten svoj typ matraca, nedajte na jej rady a radšej sa poraïte s odbornými predajcami matracov. Každý výber matraca je toti ...

Ako si správne ochráni zrak!

11.12.2013
Pri pracovných èinnostiach môže dôjs k ohrozeniu ¾udského oka tromi základnými rizikami – mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobi paralelne, prípadne môže by jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z h¾adiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikova ...

Kedy mám nárok na pracovné obleèenie?

10.12.2013
Ako je to s pracovným obleèením? Je povinnosou zamestnávate¾a tento poskytnú zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatni tento nárok? Zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia pri práci a nebezpeèenstvo nemožno vylúèi ani obmedzi. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú ...

Ochráòte sa pred zimou v práci!

09.12.2013
Zimný pracovný odev je urèený hlavne pre profesie, u ktorých je pobyt na chladnom vzduchu neodmyslite¾nou súèasou pracovného dòa. Pri práci v exteriéri hrozí v zime nebezpeèenstvo v podobe chladu, vlhkosti a prievanu. Najviac to pociujú murári, montéri oce¾ových konštrukcií, pracovníci pri práci na cestných komunikáciách a mnoho iných taktiež dôležitých pracovný ...

Jesenný prievan v domácnosti

17.10.2013
Zas je tu jeseò a s òou aj myšlienky spájajúce sa s vyupratovaním a zútulnením celého príbytku pred najkrajšími sviatkami v roku. Hoci možno aj na vás do¾ahla jesenná únava, rôznorodými aktivitami ju dokážete prekona a naèerpa novú energiu. Veï nakoniec aj upratovanie môžete zaradi k aktívnemu pohybu, a tak zabi dve muchy jednou rano ...

Èo je prechladnutie?

17.10.2013
Poèas jesene a zimy na nás neèíha len chrípka, ale aj obyèajné prechladnutie. To však zasahuje celé dýchacie cesty a aj to nám môže poriadne skomplikova život. Najlepšie je ho totiž poriadne vyleža. Prechladnutie je èasté ochorenie, ktoré so spontánnym vylieèením, ktoré sa vyskytuje poèas celého roka. Nádcha je bežné ochorenie, ktorým si prešiel tak ...

Èo je chrípka?

02.10.2013
Pomaly prichádza október a nastáva èas chrípok a prechladnutí. Viete však, èo je chrípka? Chrípka je vysoko infekèné ochorenie,ktoré môže vo ve¾mi krátkom postihnú až 1/3 obyvate¾ov a dochádza tak obmedzeniu prevádzky celej spoloènosti. Pod¾a údajov Svetovej zdravotníckej organizácie každoroène zasiahne 10 – 15 % populácie a 3 až 5 miliónov pacientov má ažk ...

V Komárne vyrastá nové obchodné centrum - Seko Center

01.10.2013
Nakupovanie v Komárne dostáva novú podobu. V blízkosti centra mesta slovenskí investori rozbehli výstavbu nového obchodného centra Seko Center. Predajná plocha dosahuje 2 700 metrov štvorových, ktorých súèasou bude predajòa elektroniky, ponuka najrôznejších služieb, spotrebného tovaru, kaviareò, reštaurácia a viacero iných prevádzok. Súèasou bude aj podzemná gará ...

Warning: fopen(/data/web/pre-zivot.sk/web/reset/_opti_temp/202009190920-bd3004f95aa3084b3e012c0668b2eefa.opt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /data/c/8/c8e9d877-d84e-4b98-85eb-ef74d40dc404/pre-zivot.sk/web/reset/reset_module_tree_opti.php on line 83

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/c/8/c8e9d877-d84e-4b98-85eb-ef74d40dc404/pre-zivot.sk/web/reset/reset_module_tree_opti.php on line 84

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/c/8/c8e9d877-d84e-4b98-85eb-ef74d40dc404/pre-zivot.sk/web/reset/reset_module_tree_opti.php on line 88
Vyhadvajte na mape vo vaej lokalite! alebo

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte