12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Ako si správne ochráni zrak!

Ako si správne ochráni zrak!
dtum publikovania: 11.12.2013
Kategria: odevy | oèná optika

Pri pracovných èinnostiach môže dôjs k ohrozeniu ¾udského oka tromi základnými rizikami – mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobi paralelne, prípadne môže by jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z h¾adiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikova aj ïalšie riziká, napríklad elektrické, tepelné a podobne. Presná identifikácia rizika je základom pre správny výber okuliarov.

RIZIKÁ - PRÍKLADY:
  • Mechanické riziká (prach, náraz, pevné èastice napr. piesok, triesky atï.)
  • Tepelné riziká (horúce tekutiny, plamene, iskry)
  • Chemické alebo biologické riziká (kyseliny, rozpúšadlá, infikovaná krv, atï.)
  • Žiarenie (ultrafialové alebo infraèervené žiarenie napr. pri zváraní, rezaní, spájkovaní, prudké svetlo, laser)
AJ DROBNÉ ZRANENIA MÔŽU SPÔSOBI ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. STAÈÍ LEN NEPATRNÉ ZRNKO PIESKU A MÔŽE DÔJS K POŠKODENIU ROHOVKY.

Pod¾a èoho vybra správnu ochranu zraku

Medzi základné požiadavky pre ochranu zraku patria rozmery, pevnos, optické požiadavky (napr. ochrana pred rozstrekom roztaveného kovu a i.) a doplnkové požiadavky, ktoré uvádzajú príslušné normy.

Najdôležitejšie je identifikova riziká, ktoré pri práci hrozia – napr. zasiahnutie oèí kyselinou, žiarenie alebo odletujúce kúsky plastu. Potom urèite typ ochrany: bezpeènostné okuliare, ochranné okuliare, krycie ochranné okuliare, celotvárová maska. Na výber máte z ponuky klasických aj módnych ochranných pomôcok.

Pri výbere pomôcok na ochranu zraku myslite aj na možnos nosenia dioptrických okuliarov. V tomto prípade bude vhodnejšie zvoli ochranný štít, môžete ale vybera i z ochranných okuliarov, pod ktoré sa zmestia dioptrické okuliare.
autor lnku: Martin Neradoviè
zdroje: http://www.i-spector.com

lnok prina firma ROTA plus s.r.o.

Oblecsadoroboty.sk - profesionálne obleèenie do roboty

Oblecsadoroboty.sk - Internetový obchod - profesionálne pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné pomôcky. Široký sortiment. Výhodné ceny a akcie. Rýchle dodanie kdeko¾vek na Slovensku. Sortiment: PRACOVNÉ ODEVY: Monterkové odevy, R ...


Najnovie lnky asopisu:

Bazénová chémia - Úprava vody v bazéne

20.06.2014
Na naplnenie bazéna možno použi tak vodu z vodovodu ako aj vodu zo studne. Pre úpravu vody v bazéne je potrebné dodržiava nieko¾ko základných zásad. Po dôkladnom vyèistení bazénu, ktoré sme popísali v predchádzajúcej kapitole je ïalším dôležitým krokom zmeranie a nastavenie pH. Bazénová voda by mala ma pH v rozmedzí 7,2 – 7,6, kedy ...

Èo by sme mali vedie o kolekciách znaèky Australian Line

25.03.2014
Mnohí si urèite pamätáte, ako ste prišli do predajne pracovných odevov a požiadali ste predávajúci personál o montérky. Predavaè Vám ponúkol komplet s klasickými nohavicami na šnúrku a nohavicami s náprsenkou na traky v 2 až 3 farebných variantoch v prevedení s èistou bavlnou, alebo s prídavkom polyestru. A to bolo všetko! Ale v ...

S výberom nového matraca sa obráte na odborníkov

30.01.2014
Výdatný a zdravý spánok potrebuje každý z nás. Aby bol dostatoène kvalitný, je potrebné zvoli správny matrac s vhodnými vlastnosami. Jeho výber je zložitý a rozhodne ho nepodceòujte, poradíme vám, ako na to. Aj keï vám susedka odporúèa práve ten svoj typ matraca, nedajte na jej rady a radšej sa poraïte s odbornými predajcami matracov. Každý výber matraca je toti ...

Ako si správne ochráni zrak!

11.12.2013
Pri pracovných èinnostiach môže dôjs k ohrozeniu ¾udského oka tromi základnými rizikami – mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobi paralelne, prípadne môže by jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z h¾adiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikova ...

Kedy mám nárok na pracovné obleèenie?

10.12.2013
Ako je to s pracovným obleèením? Je povinnosou zamestnávate¾a tento poskytnú zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatni tento nárok? Zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia pri práci a nebezpeèenstvo nemožno vylúèi ani obmedzi. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú ...
Vyhadvajte na mape vo vaej lokalite! alebo

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte