12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Bazénová chémia - Úprava vody v bazéne

Bazénová chémia - Úprava vody v bazéne
dtum publikovania: 20.06.2014
Kategria: chemikálie

Na naplnenie bazéna možno použi tak vodu z vodovodu ako aj vodu zo studne. Pre úpravu vody v bazéne je potrebné dodržiava nieko¾ko základných zásad. Po dôkladnom vyèistení bazénu, ktoré sme popísali v predchádzajúcej kapitole je ïalším dôležitým krokom zmeranie a nastavenie pH. Bazénová voda by mala ma pH v rozmedzí 7,2 – 7,6, kedy je úèinnos chlórovaných dezinfekèných prostriedkov najvyššia.

Na meranie hodnoty pH je možné použi INDIKÁTOROVÉ PAPIERIKY PHAN 6,0-7,5 alebo PHAN 6,6-8,1. Meranie je možné vykona aj inými indikaènými papierikmi urèených na meranie pH, alebo jednoduchým digitálnym pH metrom. V prípade že pH vody je pod 7,2 je potrebné prida prostriedok MODRÁ VODA pH PLUS. Pre zvýšenie hodnoty pH o 0,1 v 10 m3 vody pridáme 100 g prostriedku rozpusteného v 3-5 L vody, ktorú vylejeme èo najbližšie k ústiu nasávania do filtra.

V prípade že je pH väèšie ako 7,6 je potrebné do vody prida prípravok MODRÁ VODA pH MÍNUS. Pre zníženie hodnoty pH o 0,1 je potrebné prida cca 0,1 L na 10 m3 vody v bazéne.

Po úprave pH vody v bazéne môžeme pristúpi k dezinfekcii bazénovej vody. Môžeme ju urobi pomocou tekutých prípravkov, sypkých alebo prípravkami vo forme tabliet.

Na prvotnú dezinfekciu odporúèame použi práškový (granulát) prostriedok MODRÁ VODA ŠOK. Odporúèaná dávka je 60-90 g/ 10 m3. Na každodennú dezinfekciu odporúèame použitie tekutých prostriedkov, alebo prostriedkov vo forme tabletiek.

Tekutý prostriedok MODRÁ VODA CHLÓR zabezpeèuje chlór potrebný na dezinfekciu a zároveò zabezpeèuje koncentráciu tzv. vo¾ného chlóru, ktorý je potrebný na kontinuálnu dezinfekciu v bazéne. Ideálna koncentrácia vo¾ného chlóru je 0,3-0,5 mg/ L, prièom hodnota pH musí by stále v intervale 7,2-7,6.

Druhou možnosou ako zabezpeèi dezinfekciu bazénu sú tabletky SLOW DISSOLVING TABLET, ktoré sa vkladajú do plaváka na chórové tablety. Tieto tabletky sa pomaly rozpúšajú èím zabezpeèujú potrebnú hladinu chlóru v bazéne, prièom je ideálne ak je cirkulácia vody v bazéne zabezpeèená èerpadlom.

Pri prevádzkovaní bazéna je dôležité myslie aj na tvorbu rias. Prostriedok ktorým zabraòujeme tvorbe rias je ALBA SUPER. Prvá dávka je cca od 50-100 ml/ 10 m3 vody.
Ïalší problém na ktorý je pri údržbe bazénu potrebné myslie sú neèistoty, ktoré zapríèiòujú zakalenie vody. Prostriedok MODRÁ VODA FLOKULANT zabezpeèí zrážanie a zhlukovanie týchto neèistôt. Tieto zhluky potom zachytí filter cez ktorý cirkuluje bazénová voda, alebo necháme cca 10-12 hodín vodu v bazéne v pokoji, zhluky klesnú na dno bazéna ktoré môžete vysávaèom na to urèeným z dna povysáva. Dávkovanie flokulantu je cca 20 - 300 ml/ 10 m3.

Komplexnú údržbu bazénovej vody je možné do znaènej miery zabezpeèi tabletkami, ktoré zabezpeèujú viacero funkcií.

Chýba Vám bazénová chémia èi dezinfekcia do sauny ?
autor lnku: www.bazenova-chemia.com

lnok prina firma CENTRALCHEM, s.r.o.

Centralchem Bratislava Plynárenská 2

predaj laboratórnej a analytickej chémie, chromatografických rozpúšadiel, referenèných materiálov (CRM, RM), bazénovej chémie, technickej chémie, spotrebného laboratórneho materiálu – sklo, plasty, filtraèný papier, pomocný mater ...


Najnovie lnky asopisu:

Bazénová chémia - Úprava vody v bazéne

20.06.2014
Na naplnenie bazéna možno použi tak vodu z vodovodu ako aj vodu zo studne. Pre úpravu vody v bazéne je potrebné dodržiava nieko¾ko základných zásad. Po dôkladnom vyèistení bazénu, ktoré sme popísali v predchádzajúcej kapitole je ïalším dôležitým krokom zmeranie a nastavenie pH. Bazénová voda by mala ma pH v rozmedzí 7,2 – 7,6, kedy ...

Èo by sme mali vedie o kolekciách znaèky Australian Line

25.03.2014
Mnohí si urèite pamätáte, ako ste prišli do predajne pracovných odevov a požiadali ste predávajúci personál o montérky. Predavaè Vám ponúkol komplet s klasickými nohavicami na šnúrku a nohavicami s náprsenkou na traky v 2 až 3 farebných variantoch v prevedení s èistou bavlnou, alebo s prídavkom polyestru. A to bolo všetko! Ale v ...

S výberom nového matraca sa obráte na odborníkov

30.01.2014
Výdatný a zdravý spánok potrebuje každý z nás. Aby bol dostatoène kvalitný, je potrebné zvoli správny matrac s vhodnými vlastnosami. Jeho výber je zložitý a rozhodne ho nepodceòujte, poradíme vám, ako na to. Aj keï vám susedka odporúèa práve ten svoj typ matraca, nedajte na jej rady a radšej sa poraïte s odbornými predajcami matracov. Každý výber matraca je toti ...

Ako si správne ochráni zrak!

11.12.2013
Pri pracovných èinnostiach môže dôjs k ohrozeniu ¾udského oka tromi základnými rizikami – mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobi paralelne, prípadne môže by jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z h¾adiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikova ...

Kedy mám nárok na pracovné obleèenie?

10.12.2013
Ako je to s pracovným obleèením? Je povinnosou zamestnávate¾a tento poskytnú zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatni tento nárok? Zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia pri práci a nebezpeèenstvo nemožno vylúèi ani obmedzi. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú ...
Vyhadvajte na mape vo vaej lokalite! alebo

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte