12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

S výberom nového matraca sa obráte na odborníkov

S výberom nového matraca sa obráte na odborníkov
dtum publikovania: 30.01.2014

Výdatný a zdravý spánok potrebuje každý z nás. Aby bol dostatoène kvalitný, je potrebné zvoli správny matrac s vhodnými vlastnosami. Jeho výber je zložitý a rozhodne ho nepodceòujte, poradíme vám, ako na to.

Aj keï vám susedka odporúèa práve ten svoj typ matraca, nedajte na jej rady a radšej sa poraïte s odbornými predajcami matracov. Každý výber matraca je totiž úplne individuálnou záležitosou, vhodnos èi nevhodnos matraca ovplyvòuje nieko¾ko faktorov - telesná hmotnos užívate¾a, výška, zdravotné problémy a podklad matraca. Má snáï susedka tú istú postavu a rovnako bo¾avé bedrá ako vy? Každému vyhovuje iný typ matraca, s inými vlastnosami a inou konštrukciou. Vlastnosti matraca ovplyvòuje nieko¾ko faktorov:

materiál

Na trhu nájdete množstvo novodobých materiálov, ob¾úbené sú najmä rôzne pamäové peny, lenivé peny, studené peny, viscoelastické peny, biopena, alebo tiež latex, taštièkové pružiny, kokos, pohánka, rúna apod. Každý materiál má svoje špecifické vlastnosti.

tuhos

Je daná materiálom, ktorý je použitý na ložnej ploche matraca. Všeobecne platí, že nižšia tuhos matraca je vhodná skôr pre osoby s menšou hmotnosou a väèšia tuhos pre vyššie zaaženie. Avšak pravidlom to nemusí by vždy, aj niektoré drobné ženy milujú spánok na tvrdej posteli.

konštrukcia

Pre výrobu matracov sa používajú rôzne moderné technológie, ktoré zvyšujú jeho úžitkové vlastnosti (3D Rainbow technológia, unikátny AirForce systém pre maximálnu priedušnos, 3D mriežka v poahu alebo jadre matraca, ekofilter... ). Pre správne uloženie chrbtice poèas spánku a úèinnejšiu relaxáciu je mnoho matracov vybavených anatomickými zónami ( najviac zaažené oblasti - hlava, bedrá, chrbát - sú inak tvrdé ) èi masážnou profiláciou ( zvyšuje prekrvovanie namáhaných svalov ).

podklad

Správny podklad matraca predlžuje jeho životnos. Je dôležitý pre odvod vlhkosti z lôžka a v niektorých prípadoch ovplyvòuje tuhos matraca.

Väèšina Slovákov kupuje nový matrac raz za 7-10 rokov, èo je dos dlhá doba pre vývoj nových materiálov a technológií. Nestrácajte èas a energiu ich študovaním, radšej si nechajte poradi od kvalifikovaných predajcov matracov, ktorí svojmu odboru rozumejú. Pôsobia po celej Èeskej aj Slovenskej republike, a radi vám pomôžu vybra ten správny matrac. Než ich navštívite, dáme vám nieko¾ko rád:
  1. Odporúèaný matrac na predajni hneï vyskúšajte, nech zistíte, ako sa vám na òom leží. Než sa rozhodnete pre konkrétny typ, ¾ahnite si na viac modelov. S výberom matraca sa neponáh¾ajte, všetko si poriadne premyslite. Investujete do neho nemálo peòazí, a bola by škoda si každé ráno hovori, že z toho iného matraca by vás chrbát možno nebolel...
  2. S predajcom konzultujte aj správny podklad matraca. Pevná doska sa hodí len pod niektoré matrace, ideálne sú lamelové rošty. Zaruèujú priedušnos matraca a zvyšujú jeho ortopedické vlastnosti.
  3. Vyberajte matrac iba so snímate¾ným a prate¾ným poahom, najlepšie delite¾ným na dve polovice. Praním na 60°C sa zbavíte nežiadúcich mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobi nepríjemné alergické reakcie.
  4. Podstatná je aj dåžka záruky. Skúsení výrobcovia matracov pozorne strážia kvalitu svojich matracov a testujú ich, k zákazníkom sa tak dostanú len tie najlepšie modely. To umožòuje ponúknu záruku dlhšiu, než je daná zákonom. Vyberajte matrace iba u osvedèených výrobcov matracov s dostatkom skúseností.
  5. Ak si nebudete èímko¾vek istí alebo nebudete nieèomu rozumie, pýtajte sa. Predajcovia matracov sú tu na to, aby vám všetko vysvetlili, poradili a pomohli vybra skutoène správny matrac, na ktorom sa vám bude dobre spa a relaxova.

Prajeme vám šastnú ruku pri výbere a krásne sny na novom matraci.
Váš Dr.Sleep a Dr.Spánok, skvelý tím pre dobrý spánok.
autor lnku: drsleep.sk
zdroje: http://www.drsleep.sk/sk


Najnovie lnky asopisu:

Bazénová chémia - Úprava vody v bazéne

20.06.2014
Na naplnenie bazéna možno použi tak vodu z vodovodu ako aj vodu zo studne. Pre úpravu vody v bazéne je potrebné dodržiava nieko¾ko základných zásad. Po dôkladnom vyèistení bazénu, ktoré sme popísali v predchádzajúcej kapitole je ïalším dôležitým krokom zmeranie a nastavenie pH. Bazénová voda by mala ma pH v rozmedzí 7,2 – 7,6, kedy ...

Èo by sme mali vedie o kolekciách znaèky Australian Line

25.03.2014
Mnohí si urèite pamätáte, ako ste prišli do predajne pracovných odevov a požiadali ste predávajúci personál o montérky. Predavaè Vám ponúkol komplet s klasickými nohavicami na šnúrku a nohavicami s náprsenkou na traky v 2 až 3 farebných variantoch v prevedení s èistou bavlnou, alebo s prídavkom polyestru. A to bolo všetko! Ale v ...

S výberom nového matraca sa obráte na odborníkov

30.01.2014
Výdatný a zdravý spánok potrebuje každý z nás. Aby bol dostatoène kvalitný, je potrebné zvoli správny matrac s vhodnými vlastnosami. Jeho výber je zložitý a rozhodne ho nepodceòujte, poradíme vám, ako na to. Aj keï vám susedka odporúèa práve ten svoj typ matraca, nedajte na jej rady a radšej sa poraïte s odbornými predajcami matracov. Každý výber matraca je toti ...

Ako si správne ochráni zrak!

11.12.2013
Pri pracovných èinnostiach môže dôjs k ohrozeniu ¾udského oka tromi základnými rizikami – mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobi paralelne, prípadne môže by jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z h¾adiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikova ...

Kedy mám nárok na pracovné obleèenie?

10.12.2013
Ako je to s pracovným obleèením? Je povinnosou zamestnávate¾a tento poskytnú zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatni tento nárok? Zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia pri práci a nebezpeèenstvo nemožno vylúèi ani obmedzi. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú ...
Vyhadvajte na mape vo vaej lokalite! alebo

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte