12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Záleží nám na živote

www.DOBRYANJEL.sk


www.DOBRYANJEL.sk

http://www.dobryanjel.sk

Darujte nám 2% z vašich daní / kliknite sem.

Pomáha pravidelnými mesaènými finanènými príspevkami rodinám s demi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo diea trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie oblièiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm a kde choroba dostala rodinu do finanènej núdze.www.ZELAJSI.sk


www.ZELAJSI.sk

http://www.zelajsi.sk

Ako nám darova 2% ? Kliknite sem.

Nezisková organizácia ŽELAJ SI plní želania deom, ktoré sú ažko choré. Deti si môžu žela: Kam by chceli ís, S kým by sa chceli stretnú, Èím by chceli by alebo Èo by chceli ma, NAJVIAC NA SVETE.

Chceme chorým deom dokáza, že sníva sa dá, aj keï sú choré... Môžu ešte zaži to, po èom túžia, aj keï im zdravie neslúži. Ich život nezostal za nemocniènými múrmi. V ŽELAJ SI dúfame, že ak deti uvidia ako sa im splnil sen, jedného dòa uveria aj tomu, že sa im môže splni aj ten najväèší – vyzdravie.asopis - najnovie lnky:


Bazénová chémia - Úprava vody v bazéne

20.06.2014
Na naplnenie bazéna možno použi tak vodu z vodovodu ako aj vodu zo studne. Pre úpravu vody v bazéne je potrebné dodržiava nieko¾ko základných zásad. Po dôkladnom vyèistení bazénu, ktoré sme popísali v predchádzajúcej kapitole je ïalším dôležitým krokom zmeranie a nastavenie pH. Bazénová voda by mala ma pH v rozmedzí 7,2 – 7,6, kedy ...

Èo by sme mali vedie o kolekciách znaèky Australian Line

25.03.2014
Mnohí si urèite pamätáte, ako ste prišli do predajne pracovných odevov a požiadali ste predávajúci personál o montérky. Predavaè Vám ponúkol komplet s klasickými nohavicami na šnúrku a nohavicami s náprsenkou na traky v 2 až 3 farebných variantoch v prevedení s èistou bavlnou, alebo s prídavkom polyestru. A to bolo všetko! Ale v ...

S výberom nového matraca sa obráte na odborníkov

30.01.2014
Výdatný a zdravý spánok potrebuje každý z nás. Aby bol dostatoène kvalitný, je potrebné zvoli správny matrac s vhodnými vlastnosami. Jeho výber je zložitý a rozhodne ho nepodceòujte, poradíme vám, ako na to. Aj keï vám susedka odporúèa práve ten svoj typ matraca, nedajte na jej rady a radšej sa poraïte s odbornými predajcami matracov. Každý výber matraca je toti ...

Ako si správne ochráni zrak!

11.12.2013
Pri pracovných èinnostiach môže dôjs k ohrozeniu ¾udského oka tromi základnými rizikami – mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobi paralelne, prípadne môže by jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z h¾adiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikova ...

Kedy mám nárok na pracovné obleèenie?

10.12.2013
Ako je to s pracovným obleèením? Je povinnosou zamestnávate¾a tento poskytnú zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatni tento nárok? Zamestnávate¾ je povinný poskytnú zamestnancovi pracovný odev len v prípade, ak je potrebný na ochranu jeho života a zdravia pri práci a nebezpeèenstvo nemožno vylúèi ani obmedzi. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú ...
Vyhadvajte na mape vo vaej lokalite! alebo

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte